ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

Skupaj (€):

140.703,00

  Sredstva za otroke in mladino Skupna sredstva
ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

40.379,53

140.703,00

Aktivna politika zaposlovanja (javna dela)

32.379,53

132.703,00

Podpora inovatorjem

8.000,00

8.000,00

 

Več

 

Zaposlovanje in podjetništvo

Občina v okviru zakonskih določil zagotavlja sredstva za kritje stroškov zaposlenih v nekaterih javnih zavodih, katerih je ustanoviteljica.

 

Znotraj aktivne politike zaposlovanja občina zagotavlja del sredstev za kritje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v okviru javnih del, preostali strošek krije zavod za zaposlovanje.

 

V letu 2014 se zagotavlja sredstva za podporo projektom inovatorjev.