IZOBRAŽEVANJE

Skupaj (€):

7.837.806,00

Več

  Sredstva za otroke in mladino Skupna sredstva
IZOBRAŽEVANJE

7.815.981,00

7.837.806,00

     
PREDŠOLSKA VZGOJA

3.522.453,00

3.522.453,00

Program in investicije-javni zavodi, drugi izvajalci

3.496.663,00

3.496.663,00

Otroška igrišča

25.790,00

25.790,00

     
OSNOVNO ŠOLSTVO, GLASBENO ŠOLSTVO, DRUGI PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA

4.268.099,00

4.268.099,00

Osnovne šole-program, investicije

3.863.435,00

3.863.435,00

Glasbeno šolstvo-program, investicije

55.245,00

55.245,00

Pomoč šolajočim: prevozi, prehrana, šola v naravi

349.419,00

349.419,00

     
SREDNJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE TER VSEŽIVLJENSKO UČENJE

25.429,00

47.254,00

Štipendiranje

21.840,00

21.840,00

Izobraževanje odraslih

2.425,00

24.250,00

Enkratne nagrade za izjemne dosežke

1.164,00

1.164,00

 

Več

 

Izobraževanje

Vzgojno-izobraževalne potrebe in interesi predšolskih otrok (0-6 let)

Občina sofinancira programe predšolske vzgoje, ki jih izvajajo javni zavodi (vrtci) ter drugi izvajalci, ki pridobijo ustrezno odločbo. Stroške programov otroškega varstva delno krije občina in starši glede na njihov finančni položaj, v posameznih primerih pa tudi resorno ministrstvo (delno kritje stroškov v primeru, ko je v vrtec vključenih več sorojencev). Občina na področju predšolske vzgoje zagotavlja še sredstva za izgradnjo vrtec, otroških igrišč. Za večje investicije je občina pridobila tudi sofinanciranje iz drugih virov (ministrstva).

 

Vzgojno izobraževalne potrebe in interesi šoloobveznih otrok (7-15 leta)

Sofinanciranje programov osnovnošolskega izobraževanja je razdeljeno med resornim ministrstvom in občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za kritje stroškov plač zaposlenih ter programskih stroškov, del stroškov šolske prehrane glede na finančni položaj družin, občina pokriva druge materialne stroške ter stroške šolskih prevozov. Poleg navedenega Občina Ajdovščina zagotavlja tudi dodatna sredstva za subvencioniranje stroškov šolske prehrane in kritje stroškov nadstandardnih programov.
Občina zagotavlja še sredstva za investicije v objekte osnovnih šol, izgradnjo in posodabljanje. Za večje investicije je občina pridobila tudi sofinanciranje iz drugih virov (ministrstva).

 

Vzgojno-izobraževalne potrebe in interesi srednješolcev in mladih v visokem šolstvu ter potrebe po vseživljenjskem učenju

Znotraj tega področja ima glavno vlogo pri sofinanciranju država. Občina zagotavlja del sredstev za štipendije, nagrade učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke ter sredstva za vseživljenjsko učenje.